در این برگه قصد داریم هدف دیگر انجمن راهنمایان محلی ایران را دقیق‌تر پیگیری کنیم که همان کمک به گردشگری کشورمان ایران است.