نانوایی یکی از موارد پرکاربرد در زندگی روزانه هست که طبیعتا کاربران زیادی اقدام به قرار دادن آن‌ها بر روی نقشه می‌کنند تا دیگران از آن بهره ببرند. در این برگه روش درست نامگذاری نانوایی‌های کشورمان را می‌بینید.

توجه کنید که همیشه بکوشید حتما یک نام خاص برای نانوایی قرار دهید اما با توجه به این‌که نانوایی‌هایی که در کشورمان به روش خیلی سنتی اداره می‌شوند، گاهی نام خاصی ندارند، قرار دادن عنوان تنها هم کاربردی شده است. هرچند اصلا توصیه نمی‌شود.

بنابراین اگر نانوایی نام خاصی داشت از جدول پایین به جای “نام” یا “Name” همان نام خاص (برای نمونه نانوایی لواش بهار) را قرار دهید و اگر نانوایی هیچ نام خاصی که با آن شناخته شود نداشت، می‌توانید نامی که با آن شناخته می‌شود، مانند نام محله یا نام نانوا (شاطر) را قرار دهید و در نهایت اگر واقعا تحت هیچ شرایطی با هیچ نام مشخصی شناخته نمی‌شود، بدون داشتن “نام” یا “Name” وارد کنید.

نوع نام فارسی نام انگلیسی
نانوایی لواش نانوایی لواش نام Name Lavash Bakery
نانوایی بربری نانوایی بربری نام Name Barbari Bakery
نانوایی سنگک نانوایی سنگک نام Name Sangak Bakery
نانوایی تافتون نانوایی تافتون نام Name Taftoon Bakery
نانوایی شیرمال نانوایی شیرمال نام Name Shirmal Bakery
نان فانتزی / نان حجیم نانوایی فانتزی نام / نان فانتزی نام Name Bakery
انواع دیگر نانوایی نانوایی نوع نام Name Type Bakery
فروشگاه چند نوع نان نانوایی نام Name Bakery

گوشزد: دقت داشته باشید که از نوشتار خارج از این چارچوب، یعنی مثلا از نوشتن «نانوایی لواشی»، «نانوایی سنگکی» و … پرهیز کنید تا نظم و یکپارچگی و زیبایی نقشه حفظ شود.

علاوه بر این توجه کنید که اطلاعات تماس مناسبی هم برای نانوایی ثبت کنید. تا جای ممکن بکوشید شماره تلفن ثابت نانوایی را از کارکنان بپرسید یا از روی رسید فروشگاهی بخوانید و قرار دهید. در صورتی که واقعا هیچ شماره ثابتی ندارد، می‌توانید شماره همراه مسؤول نانوایی را قرار دهید.