نانوایی یکی از موارد پرکاربرد در زندگی روزانه هست که طبیعتا کاربران زیادی اقدام به قرار دادن آن‌ها بر روی نقشه می‌کنند تا دیگران از آن بهره ببرند. در این برگه روش درست نامگذاری نانوایی‌های کشورمان را می‌بینید.

توجه کنید که همیشه بکوشید نام خاصی برای نانوایی قرار دهید اما با توجه به این‌که نانوایی‌هایی که در کشورمان به روش خیلی سنتی اداره می‌شوند، نام خاصی ندارند، قرار دادن عنوان تنها پذیرفته شده است. بنابراین اگر نانوایی نام خاصی داشت از جدول پایین به جای “نام” یا “Name” همان نام خاص را قرار دهید و اگر نانوایی هیچ نام خاصی که با آن شناخته شود نداشت، بدون واژه‌ی “نام” یا “Name” وارد کنید.

نوع نام فارسی نام انگلیسی
نانوایی لواش نانوایی لواش نام Name Lavash Bakery
نانوایی بربری نانوایی بربری نام Name Barbari Bakery
نانوایی سنگک نانوایی سنگک نام Name Sangak Bakery
نانوایی تافتون نانوایی تافتون نام Name Taftoon Bakery
نانوایی شیرمال نانوایی شیرمال نام Name Shirmal Bakery
نان فانتزی / نان حجیم نانوایی فانتزی نام / نان فانتزی نام Name Bakery
انواع دیگر نانوایی نانوایی نوع نام Name Type Bakery